Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;
Chúng tôi thu thập các thông tin sau nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt hơn cho bạn: họ tên, địa chỉ
thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để
thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích: b) Phạm vi sử dụng thông tin;
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi: c) Thời gian lưu trữ thông tin;
Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.
Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của kangaroo-math.vn. d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;
Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây: đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình. e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.